www.pogononline.pl www.pogononline.pl
top_3
top_2
 
Gryf
Felietony
Regulamin rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I i II ligi na sezon 2001/2002
§ 1
W rozgrywkach I ligi bierze udział 16 drużyn, które zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych wyników mistrzostw I i II ligi sezonu 2000/2001 - podzielonych na dwie grupy według miejsc zajętych w sezonie 2000/2001:
ˇ Grupa A: zespoły 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, wicemistrz II ligi:
ˇ Grupa B: zespoły 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, mistrz II ligi;

§ 2

W rozgrywkach II ligi bierze udział 20 drużyn, w jednej grupie, a mianowicie:
ˇ 14 drużyn II ligi
ˇ 2 drużyny I ligi (spadek)
ˇ 4 drużyny z III ligi (awans)

§ 3

Rozgrywki o mistrzostwo I i II ligi są prowadzone w terminach ustalonych przez Departament Rozgrywek PZPN, a zatwierdzonych przez Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

§ 4

Zawody o mistrzostwo I i II ligi rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.

§ 5

Drużyny biorące udział w zawodach o mistrzostwo I i II ligi (analogiczne w rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu centralnym) uprawnione są do wymiany trzech zawodników przez cały okres trwania gry. Każda wymiana zawodnika może nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany i dopełnieniu formalności wpisania do protokołu imion i nazwisk nowo wchodzących do gry.

§ 6

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego i niedokończone z przyczyn niezależnych od obu klubów (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu, itp.), spotkanie to należy rozegrać w dniu następnym przy świetle dziennym.
2. Do podjęcia decyzji w sprawie powtórzenia meczu upoważniony jest Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, natomiast w innym przypadku Departament Rozgrywek PZPN.
3. Koszty organizacji powtórzonego meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów, obserwatora i delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania.

§ 7

1. Rozgrywki I ligi zostaną rozegrane dwuetapowo w dwóch grupach A i B:

2. Etap I:
a. Każda drużyna I ligi w swojej grupie (A i B) rozgrywa z pozostałymi drużynami w swojej grupie dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość.
b. Po rozegraniu I etapu drużyny zostaną podzielone na dwie grupy: mistrzowską oraz spadkową, w których będą występować nw. zespoły:
ˇ Grupa mistrzowska: zespoły, które zajmą miejsca 1- 4 w grupach A i B
ˇ Grupa spadkowa: zespoły 5-8, które zajmą miejsca 5-8 w grupach A i B

3. Drużynom po etapie I przed przystąpieniem do etapu II zostanie uwzględniona połowa zdobytych punktów w etapie I (przykładowo 18 pkt. w I etapie = 9 punktów w drugim etapie). W przypadku uzyskania nieparzystej liczby punktów w etapie I drużynom zalicza się połowę punktów, uzyskanych w etapie I z zaokrągleniem w górę o 0,5 pkt. (przykładowo 15 pkt w etapie I = 7,5 pkt + 0,5 pkt = 8 pkt.)

4. O kolejności drużyn w poszczególnych grupach po zakończeniu I etapu decydują zasady określone w § 9 ust. 3

5. Etap II:
a. Każda drużyna w swojej grupie (mistrzowska i spadkowa) rozgrywa z pozostałymi drużynami w swojej grupie dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość.

6. O kolejności drużyn w poszczególnych grupach po zakończeniu II etapu decydują zasady określone w § 9 ust. 3, przy czym nie uwzględnia się wyników uzyskanych bezpośrednich spotkaniach w etapie I.

7. Każda drużyna II ligi rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość.
§ 8

Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:
ˇ 3 punkty z zwycięstwo
ˇ 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis)
ˇ 0 punktów za spotkanie przegrane

§ 9

1. W rozgrywkach I ligi kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów w poszczególnych grupach po II etapie.

2. W rozgrywkach II ligi kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują odrębnie w każdym etapie:
1. przy dwóch zespołach:
a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są "podwójnie," korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu,
f. W przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli I ligi, zespoły mające uczestniczyć w rozgrywkach UEFA, a także zespoły których kolejność decyduje o spadku bądź o miejscu 13 lub 14. w I lidze, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym przez PZPN, boisku.
2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w punktach a, b, c, d oraz e.

§ 10

1. Drużyna, która zdobędzie I miejsce w tabeli o mistrzostwo I ligi otrzymuje tytuł Mistrza Polski w piłce nożnej.

2. Drużyna, która zdobędzie II miejsce otrzymuje tytuł Wicemistrza Polski w piłce nożnej.

§ 11

Drużyny, które zajmą w mistrzostwach I ligi 16 i 15 miejsce w tabeli, spadają do II ligi, w której rozgrywać będą zawody w następnym sezonie.

§ 12

1. Drużyny, które zdobędą pierwsze i drugie miejsce w tabeli o mistrzostwo II ligi rozgrywać będą zawody w następnym sezonie w I lidze.

2. W przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące drugie i trzecie miejsce, trzecie i czwarte miejsce lub czwarte i piąte miejsce w tabeli II ligi oraz gdy kolejność zespołów decyduje o spadku, stosuje się wyłącznie zasady określone w § 9 ust. 1 pkt. a, b, c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym przez PZPN, boisku.

§ 13

1. Pomiędzy drużyną, która zajmie w tabeli o mistrzostwo I ligi 13 miejsce, a drużyną, która zajmie w tabeli o mistrzostwo II ligi czwarte miejsce, rozegrane zostaną mecze barażowe (mecz i rewanż), których zwycięzca uczestniczyć będzie w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi w następnym sezonie. Gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna, która zajęła czwarte miejsce w rozgrywkach II ligi.

2. Pomiędzy drużyną, która zajmie w tabeli o mistrzostwo I ligi 14 miejsce, a drużyną, która zajmie w tabeli o mistrzostwo II ligi trzecie miejsce, rozegrane zostaną mecze barażowe (mecz i rewanż), których zwycięzca uczestniczyć będzie w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi w następnym sezonie. Gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna, która zajęła trzecie miejsce w rozgrywkach II ligi.

3. Zwycięzcą zawodów barażowych zostanie zespół, który uzyska większą liczbę punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o zwycięstwie decyduje:
a. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
b. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są "podwójnie", korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c. przy dalszej równości, zarządza się przeprowadzenie dogrywki 2 x 15 minut,
d. jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki strzelone na wyjeździe liczone są "podwójnie",
e. jeżeli w czasie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się wykonywanie rzutów karnych, według obowiązujących przepisów.

§ 14

1. Drużyny, które zajmą w mistrzostwach II ligi 20, 19, 18, 17, 16 i 15 miejsce w tabeli spadają do III ligi, w której rozgrywać będą zawody w następnym sezonie.

2. Drużyny, które zajmą pierwsze miejsca w czterech grupach III ligi, prowadzonych z upoważnienia PZPN przez związki piłki nożnej, w następnym sezonie występować będą w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi.

§ 15

1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek o dwie klasy niżej.

2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowana o dwie klasy niżej, bez względu na liczbę zdobytych punktów


§ 16

1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo I i II ligi, muszą być potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie uprawnieni przez Departament Rozgrywek PZPN, z zachowaniem wymogów określonych w Uchwale Zarządu PZPN z dnia 29 czerwca 1992 roku w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2000 roku).

2. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie.

3. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza, celem stwierdzenia ich zdolności do gry.


§ 17

1. Zespoły I i II ligi prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską.

2. Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w § 15 Uchwały nr 7/59 z dnia 25 maja 2000 roku Prezydium Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich, uprawniających do prowadzenia zespołów I i II ligi piłki nożnej.

§ 18

1. Zawody o mistrzostwo I i II ligi mogą być rozgrywane na stadionach uznanych za odpowiednie do gry o mistrzostwo tych klas rozgrywkowych, położonych w miejscu siedziby klubu, określonym w jego statucie. Weryfikację stadionów przeprowadzają właściwe związki piłki nożnej, przed rozpoczęciem nowego sezonu. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nieodbyte zawody.

2. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku.

§ 19

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.

2. Gospodarze zawodów obowiązani są powiadomić listem poleconym przeciwnika, Departament Rozgrywek PZPN, Kolegium Sędziów PZPN i stację telewizyjną, posiadającą prawa telewizyjne do meczu, o miejscu i godzinie co najmniej 14 dni przed terminem zawodów, jeżeli spotkanie odbywa się w dniu wyznaczonym terminarzem. Tak ustalony termin nie może ulec zmianie bez zgody zainteresowanych, wyżej wymienionych stron. Gospodarze zawodów obowiązani są do zarezerwowania miejsc w hotelu dla drużyny gości, jeżeli ci tego zażądają, na co najmniej 7 dni przed zawodami.

§ 20

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.

2. Ustala się, że mecze I i II ligi odbywać się będą, z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych PZPN, terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek Pucharu UEFA oraz terminów ustalonych z PKT Canal + Polska, zwaną dalej "PKT", w każdą sobotę, przy czym rozpoczynać się będą pomiędzy godziną 13.00 a 17.30, a kończyć nie później niż o godzinie 19.15

3. Departament Rozgrywek PZPN w porozumieniu z PKT może wyznaczyć rozegranie zawodów I i II ligi na środę.

4. Departament Rozgrywek PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo I i II ligi na jeden termin i o jednej godzinie.

§ 21

1. Drużyny, które występują w rozgrywkach UEFA, Pucharu Polski lub Pucharu Ligi we wtorek obligatoryjnie rozgrywają zawody mistrzowskie w sobotę przed określonymi wyżej zawodami oraz w sobotę po tych zawodach. Na wniosek stacji posiadającej prawa telewizyjne drużyny te jednak mogą rozegrać zawody mistrzowskie w piątek przez określonymi wyżej zawodami oraz w piątek po tych zawodach.

2. Drużyny, które występują w rozgrywkach UEFA, Pucharu Polski lub Pucharu Ligi w środę obligatoryjnie rozgrywają zawody mistrzowskie w sobotę przed określonymi wyżej zawodami oraz w sobotę po tych zawodach.

3. Drużyny, które występują w rozgrywkach UEFA, Pucharu Polski lub Pucharu Ligi w czwartek obligatoryjnie rozgrywają zawody mistrzowskie w sobotę przed określonymi wyżej zawodami oraz w niedzielę po tych zawodach. Na wniosek stacji posiadającej prawa telewizyjne drużyny te jednak mogą rozegrać zawody mistrzowskie w piątek przez określonymi wyżej zawodami.

§ 22

Powołanie nie więcej niż trzech zawodników do poszczególnych reprezentacji Polski nie może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy I reprezentacji i reprezentacji młodzieżowej).

§ 23

Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska.

§ 24

1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Departament Rozgrywek PZPN tylko w wyjątkowych przypadkach.

2. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub winien zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem i stacją telewizyjną, posiadającą prawo do transmisji meczu. Zmiana terminu w tej sytuacji może nastąpić za zgodą Departamentu Rozgrywek PZPN. Nowy termin nie może być ustalony po zakończeniu rozgrywek.
§ 25

1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu zobowiązany jest do:
ˇ Zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,
ˇ Zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie stojące),
ˇ Powołanie odpowiedniej liczby porządkowych-informatorów,
ˇ Pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),
ˇ Kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),
ˇ Opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników,
ˇ Specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,
ˇ Zapewnienie wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji.

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:
ˇ Filmowania za pomocą kamer wideo, a w przyszłości monitorowania, obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach,
ˇ Przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator i delegat) w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz,
ˇ Stosowania tzw. "Zakazu stadionowego" wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i informowanie o tych osobach Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN, celem ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na teren całego kraju,
ˇ Występowania przy meczach o podwyższonym ryzyku poprzez Policję do Wojewodów o wprowadzenie dyżurów Kolegiów ds. Wykroczeń oraz wprowadzenia trybu przyspieszonego,
ˇ Wprowadzenia obowiązku stosowania identyfikatorów przez kluby I i II ligi.
3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie wymagają wcześniejszego uzgodnienia z PZPN.

§ 26

1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z zasadami fair play, etyki sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo I i II ligi, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku - spowoduje, przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora lub innego przedstawiciela PZPN podjęcie przez Wydział Gier PZPN następujących kar regulaminowych:
a. pozbawienie klubu lub klubów zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim,
b. nakazanie powtórzenia rozegrania meczu mistrzowskiego na neutralnym boisku.
c. pozbawienie od jednego do sześciu punktów w rozgrywkach ligowych, względnie orzeczenie punktów minusowych, również w nowych rozgrywkach ligowych.

2. Wydział Gier PZPN ma prawo wnioskować do władz PZPN o wykluczenie drużyny z rozgrywek w przypadku rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu.

§ 27

Zawody zostaną zweryfikowane przez Wydział Gier PZPN jako przegrane 0:3 na niekorzyść drużyny, w składzie której występowało co najmniej dwóch zawodników, u których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom.

§ 28

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Wydziału Gier PZPN za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek PZPN, przy równoczesnym złożeniu odpisu do macierzystego związku piłki nożnej i przeciwnika. Protest musi wpłynąć do Wydziału Gier PZPN w ciągu 48 godzin po zawodach.

2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej w wysokości 2.000 złotych dla I ligi oraz 1.000 złotych dla II ligi. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.

§ 29

Rozgrywki o mistrzostwo I i II ligi prowadzą Departament Rozgrywek PZPN oraz Wydział Gier PZPN, a sędziów do prowadzania zawodów wyznacza Departament Rozgrywek PZPN.

§ 30

W razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego - obowiązują zasady zawarte w § 11 Przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z dnia 29 września 2000 roku

§ 31

Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień PZPN - czytelnego wykazu zawodników swoich drużyn, z wyszczególnieniem ich imion i nazwisk wraz z ich własnoręcznymi podpisami.

§ 32

1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie stałych numerów na strojach dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim. Numery o wysokości co najmniej 30 centymetrów powinny być wykonane w kolorze kontrastującym wyraźnie z kolorem koszulki tak, aby mogły być z dala dobrze widoczne.

2. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych. W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować o strojach, w jakich zamierza wystąpić przed własną widownią. W pozostałych kwestiach dot. ubioru mają zastosowanie postanowienia § 13 Przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z dnia 29 września 2000 roku.

3. Drużyny I i II ligi na 14 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu Rozgrywek PZPN informację nt. kolorów kompletnego ubioru zawodnika i bramkarza (koszulka, spodenki, getry). Informacja ta powinna zawierać dane o komplecie podstawowym jak i rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów powinni grać w komplecie podstawowym.


§ 33

1. Na podstawie Uchwały III/24 z dnia 8 czerwca 2000 roku Zarządu PZPN wszystkie prawa medialne do rozgrywek ligowych (I i II liga) oraz pucharowych prowadzonych przez PZPN należą wyłącznie do PZPN.

2. Klub nie przestrzegający postanowienia zawartego w Uchwale wymienionej w pkt. 1 nie może uczestniczyć w rozgrywkach.

3. Wyłącznym sponsorem medialnym PZPN jest PKT.

4. PKT jest jedynym podmiotem upoważnionym do przeprowadzania transmisji telewizyjnej z rozgrywek I i II ligi oraz rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o mistrzostwo I i II ligi.

5. Inne podmioty (stacje telewizyjne) nie są upoważnione do przeprowadzania jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o mistrzostwo I i II ligi bez uzyskania zgody PKT.

6. Ponadto PKT przysługują niżej wymienione prawa, które muszą być bezwzględnie przestrzegane przez kluby uczestniczące w rozgrywkach.

(a) prawo do umieszczania reklam na stadionie każdego z Klubów w czasie każdego meczu I i II ligi, w zależności od indywidualnych uzgodnień PKT z każdym z Klubów, na 7 tablicach reklamowych o wymiarach 400 cm na 90 cm każda albo na 5 tablicach reklamowych o wymiarach 600 cm na 90 cm każda albo, w szczególnych przypadkach w odniesieniu do klubów II ligi, na 10 tablicach reklamowych o wymiarach 300 cm na 90 cm każda;
(b) prawo do umieszczania znaku graficznego (logo) Canal+ na przedzie koszulki piłkarskiej każdego z zawodników każdego z klubów I i II ligi w górnej, w miarę możliwości środkowej, jej części, pod kołnierzykiem (minimalna wielkość znaku graficznego wynosi 128 mm na 32 mm), na spodenkach piłkarskich tych zawodników (minimalna wielkość znaku graficznego wynosi 260 mm na 65 mm), oraz na biletach i programach rozgrywek;
(c) prawo do umieszczania znaku graficznego (logo) Canal+ w tle konferencji prasowych związanych z rozgrywkami piłkarskimi o mistrzostwo I i II ligi;
(d) wyłączne prawo do promocji medialnej na terenie każdego stadionu i poza nim, obejmujące m.in.:
ˇ umieszczanie, po uprzednim uzgodnieniu przez PKT z każdym z Klubów szczegółowych zasad takiego umieszczania, stanowiska promocji PKT na terenie każdego stadionu lub bezpośrednio przed stadionem,
ˇ działalność, po uprzednim uzgodnieniu przez PKT z każdym z Klubów szczegółowych zasad takiej działalności, przedstawicieli handlowych PKT na każdym stadionie lub bezpośrednio przed stadionem,
ˇ udostępnianie przez każdy z Klubów do 1,5 minuty czasu wykorzystywanego przez Kluby na przekazywanie zgromadzonej na danym stadionie publiczności informacji, reklam, itp.) przed, w środku i po każdym meczu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I i II ligi; jednakże PKT może uzgodnić z każdym z Klubów wcześniejszy termin, od którego taki Klub zobowiąże się udostępniać PKT czas reklamowy;
(e) prawo do otrzymywania, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat bezpośrednio od właściwego Klubu, 20 zwykłych biletów oraz 4 bilety VIP na każdy mecz w ramach rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I i II ligi;
7. Koszt wyprodukowania oraz dostarczenia reklam i znaku graficznego (logo) spoczywa na PKT. Reklamy te oraz znak graficzny (logo) każdy z klubów I i II ligi zobowiązany jest utrzymywać oraz umieścić na własny koszt.
§ 34

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Prezydium Zarządu PZPN oraz Wydziałowi Gier PZPN.

§ 35

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 23 czerwca 2001 roku zgodnie z Uchwałą II/51z dnia 27 maja 2001 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

§ 36

Uchyla się Regulamin zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 27 maja 2001 roku.

Autor: PZPN
Data: poniedziałek, 25 czerwca 2001 r., godz: 00:00Brak komentarzy do tego artykułu. Może dodasz swój?Komentarze służą do prezentacji opinii odwiedzających, którzy są w pełni odpowiedzialni za swoje wypowiedzi.
Serwis PogonOnLine.pl w żaden sposób nie odpowiada za opinie użytkowników.
Zastrzegamy sobie jednak prawo do usuwania, modyfikowania wybranych komentarzy.

  (p) 2000 - 2023   Gryf
© Pogoń On-Line
  Gryfdesign by: ruben 5px redakcja | współpraca | ochrona prywatności